JAK WYGLĄDA ZABIEG

Zabieg wykonany Techniką Bowena jest dla pacjenta przyjemny i bywa przez niektórych określany najprzyjemniejszą znaną formą leczenia.

Zabieg wykonujemy przez cienką warstwę ubrania, w miarę możliwości  i wygody pacjenta - w pozycji leżącej. Terapeuta wykonuje na ciele pacjenta delikatne ruchy, które pogłębiają stan relaksu, niezbędny organizmowi do podjęcia procesów regeneracji i uzdrawiania. Między sekwencjami ruchów mają miejsce kilkuminutowe przerwy, potrzebne na przyswojenie i zintegrowanie komunikatów pochodzących z tzw " ruchów Bowena".  Małe dzieci mogą podczas zabiegów oddawać się swojej naturalnej aktywności, niemowlęta podczas wykonywania tzw "baby Bowen" mogą znajdować się w ramionach rodziców. Cały zabieg trwa około 40 minut dla dorosłych, 20-30 minut dla dzieci.

Zalecany odstęp pomiędzy zabiegami to 5-10 dni.

Za każdym razem terapeuta pyta o zmiany i odczucia, które miały miejsce między sesjami, a przed pierwszym zabiegiem przeprowadza nieco dłuższy wywiad i w miarę potrzeby ocenia postawę pacjenta.

Dobrze jest zarówno przed zabiegiem jak i po pić wodę dobrej jakości, celem nawodnienia powięzi.

Można uprawiać sport, oddawać się codziennym aktywnościom.

Do gabinetu warto przynieść cienki bawełniany top i spodenki, żeby się przebrać.

W CZASIE KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW TB NIE SĄ ZALECANE INNE TERAPIE MANUALNE.

Jest to podyktowane tym, że subtelne bodźce pochodzące z tzw 'ruchów Bowena' mają swoje przedłużone działanie, stymulują układ nerwowy do podjęcia procesów naprawczych w trakcie zabiegu i w kilka dni po nim.


ZALECENIA POZABIEGOWE:

W cią­gu czte­rech do pię­ciu dni po zabiegu cia­ło pacjenta jeszcze reaguje na terapię. W związku z tym ważne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

* w dniu za­bie­gu nie po­zo­sta­wanie w po­zy­cji sie­dzą­cej dłu­żej niż pół go­dzi­ny, pod­czas co­dzien­nych czyn­no­ści robienie so­bie prze­rw, wstanie i prze­spa­ce­rowanie się kil­ka mi­nut.

* nie upra­wianie spor­tów kon­tak­to­wych przez co naj­mniej dwa­dzie­ścia czte­ry go­dzi­ny po za­bie­gu, za­leż­nie od te­go, jak po­waż­ny jest uraz, mo­że oka­zać się ko­niecz­ne za­wie­sze­nie tre­nin­gów na ca­ły ty­dzień.

* aby wspo­móc cia­ło w wy­płu­ki­wa­niu tok­syn wskazane jest picie 6-8 szkla­nek wo­dy dzien­nie, od­czu­wa­nie nud­no­ści nie po­win­no nie­po­ko­ić – może się tak zdarzyć w momencie uwal­nia­nia się tok­syn z or­ga­ni­zmu.

* od­czu­walny ból, in­ny niż do­tych­czas, mo­że być po­zy­tyw­nym zna­kiem te­go, że cia­ło po­wra­ca do swej nor­mal­nej, ana­to­micz­nej po­zy­cji. - dla zmniejszenia dys­kom­fortu należy spa­ce­rować; wszel­kie ta­kie do­zna­nia są przej­ścio­we i ­trwa­ją za­le­d­wie kil­ka go­dzin, spa­ce­ro­wa­nie sty­mu­lu­je kr­wio­obieg i wspo­ma­ga dre­naż lim­fa­tycz­ny tok­syn, któ­re mo­gą być sku­mu­lo­wa­ne w or­ga­ni­zmie.

* Te­ra­pia Bo­we­na nie po­win­na być łą­czo­na z in­ny­mi tech­ni­ka­mi takimi, jak: ma­sa­ż, chi­ro­prak­ty­ka, fi­zykote­ra­pia, re­flek­so­lo­gia, za­bie­gi ul­tra­dź­wię­ka­mi, gdyż zni­we­lu­je to de­li­kat­ny impuls, ja­ki zo­stał prze­ka­za­ny za po­mo­cą tech­ni­ki Bo­we­na.

* przeciwskazana jest po zabiegu dłu­ga, go­rą­ca ką­pie­l lub prysz­ni­c oraz krio­te­ra­pia, co do cie­płych ką­pie­li i prysz­ni­ców nie ma prze­ciw­wska­zań.